Selasa, 28 Juli 2015
Language :
Find us on:
Ubudiyah 
Doa Sebelum dan Sesudah Salam
Jumat, 11/01/2013 16:00

Salah satu rukun fi’liyah dalam shalat adalah duduk terakhir yang dinamakan juga duduk tahiyat akhir. Di dalam duduk ini mushalli (orang yang shalat) harus membaca tasyahud, shalawat dan salam. Ketiganya terangkum dalam satu bacaan yang dikenal oleh sebagian orang dengan istilah bacaan tahiyyat, karena dimulai dengan kalimat at-tahiyyatul mubarokatus hingga innaka hamidum majid.

Setelah bacaan tahiyyat itu selesai, sebaiknya dilengkapi dengan do’a yang diajarkan oleh Rasulullah saw. mengingat momen ini adalah salah satu ruang mustajabah dalam do’a. Sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Nawawi dalam Safinatus Sholah yang berbunyi:

ا„„Ž‘‡…Ž‘ اغ’ر’ „Š …Žا ‚ŽدŽ‘…’ت ˆŽ…ا أŽخŽ‘ر’تŒ ˆŽ…ا أŽس’رŽر’ت ˆŽ…ا أŽع’„Ž†’تŒ ˆŽ…ا أŽس’رŽ’تŒ ˆŽ…ا أŽ†’تŽ أŽع’„Ž… ب‡ …†‘ŠŒ أŽ†’تŽ ا„’…‚Žد‘… ˆŽأŽ†’تŽ ا„’…ؤŽخ‘رŒ „اŽ إ„Ž‡Ž إ„اŽ‘ أŽ†’تŽ رŽبŽ‘†Žا آت†Žا Š ا„د‘†’ŠŽا حŽسŽ†Žة‹ ˆŽŠ ا„آخرŽة حŽسŽ†Žة‹ ˆŽ‚†Žا عŽذŽابŽ ا„†Ž‘ار ا„„Ž‘‡…Ž‘ إ†‘Š أŽعˆذ بƒŽ ˆŽ…†’ عŽذŽاب ا„’‚Žب’ر ˆ…†’ عŽذŽاب ا„†Ž‘ار Œ ˆŽ…†’ ت’†Žة ا„’…Žح’ŠŽا ˆŽا„’…Ž…Žات Œ ˆŽ…†’ ت’†Žة ا„’…ŽسŠح ا„دŽ‘جŽ‘ا„ 

Allamughfirli ma qaddamtu wa ma akh-khart, wa ma asrartu wa ma a’lantu, wa ma asraftu, wa ma anta a’lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhkhiru, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban nar. Allahumma ini a’udzubika min adzabil qabri wa min ‘adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. 

Sebenarnya banyak sekali ragam do’a yang dibaca oleh Rasulullah saw setiap menjelang salam. Sebagaimana do’a yang diajarkan langsung kepada Abu Bakar yang kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadits: 

ا„„Ž‘‡…Ž‘ إ†‘Š ظŽ„Ž…’ت †Ž’سŠ ظ„’…‹ا ƒŽثŠر‹اŒ ˆŽ„Žا ŠŽغ’ر ا„ذ‘†ˆبŽ إ„Ž‘ا أŽ†’تŽ. Žاغ’ر’ „Š …Žغ’رŽة‹ …†’ ع†’دƒŽŒ ˆŽار’حŽ…’†Š إ†Ž‘ƒŽ أŽ†’تŽ ا„’غŽˆر ا„رŽ‘حŠ…

Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta, faghfirli magfirotan min ‘indika war hamni innaka antal ghafurur rahim.

Begitu pula doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Mas’ud yang bunyinya:

ا„„Ž‘‡…Ž‘ أŽ„‘’ بŽŠ’†Ž ‚„ˆب†Žا ˆŽأŽص’„ح’ ذŽاتŽ بŽŠ’††Žا , ˆŽا‡’د†Žا سŽبŠ„Ž ا„سŽ‘„ا… ˆŽ†Žج‘†Žا …†Ž ا„ظ‘„…Žات إ„Ž‰ ا„†‘ˆر , ˆŽجŽ†‘ب’†Žا ا„’ŽˆŽاحشŽ …Žا ظŽ‡ŽرŽ …†’‡Žا ˆŽ…Žا بŽطŽ†Ž , ˆŽبŽارƒ’ „Ž†Žا Š أŽس’…Žاع†Žا , ˆŽأŽب’صŽار†Žا , ˆŽ‚„ˆب†Žا ˆŽأŽز’ˆŽاج†Žا , ˆŽذر‘ŠŽ‘ات†Žا , ˆŽتب’ عŽ„ŽŠ’†Žا إ†Ž‘ƒŽ أŽ†’تŽ ا„تŽ‘ˆŽ‘اب ا„رŽ‘حŠ… , ˆŽاج’عŽ„’†Žا شŽاƒرŠ†Ž „†عŽ…ƒŽ …ث’†Š†Ž ب‡Žا ‚Žاب„Š‡Žا , ˆŽأŽت…Ž‘‡Žا عŽ„ŽŠ’†Žا

Allahumma allif bayna qulubina washlih dzata baynina, wahdina sabilas salami wanajjina minadh dhulumati ilan nur, wa janabnal fawakhisya ma dhoharo minha wa ma bathona wa baroka lana fi asma’ina, wa absharina, wa qulubina wa azwajina, wa dzurriyatuna, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waj’alna syakirina lini’amika, mutsnina biha qabiliha, wa atimmaha alayna.

Adapun do’a setelah salam yang dianjurkan untuk dibaca sambil mengusapkan tangan ke dahi adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anans ra. yang brisikan permohonan untuk menghilangkan kesumpekan dan kesusahan diri. 

أش‡د أ† „ا ا„‡ ا„ا ا„„‡ ا„رح…† ا„رحŠ…  ا„„‡… أذ‡ب ع†Š ا„‡… ˆا„حز†

Asyhadu an la Ilaha Illallahur ahmanur rahim, Allahummadz hab ‘annil hamma wal hazan.

Demikianlah beberapa do'a pendek yang dianjurkan untuk diamalkan disetiap penghujung shalat baik sebelum mamupun sesudah salam.

 

Redaktur: Ulil Hadrawy


Komentar(0 komentar)
Space Iklan
625 x 100 Pixel
Buletin Jumat
Kamis, 10/04/2014 16:06
Edisi 118: Jum'at II April 2014
Pada Edisi 118 ini, tim redaksi buletin Nahdlatul Ulama menurunkan tema tentang tawadhu. Yaitu sifat rendah diri yang sekarang makin langka di...
Agenda
PrefJuli 2015Next
MngSenSelRabKamJumSab
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Space Iklan
305 x 150 Pixel
:::: Simak berbagai info NU Online melalui twitter. Follow @nu_online :::: Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email redaksi@nu.or.id :::: Info pemasangan iklan, hubungi email rizky@nu.or.id atau telepon 021-3914014 :::